prodajna mjesta o nama kontakt

Dobrodo?li na na?e stranice.

Trakia d.o.o. je prisutna na tr?i?tu gotove tekstilne robe vi?e od 20 godina i konstantno se prilago?ava stvarnim potrebama svojih kupaca.

Na na?im prodajnim mjestima mo?ete prona?i moderan i kvalitetan asortiman za cijelu obitelj po realnim cijenama.

Dostupan Vam je ?enski, mu?ki, dje?ji i baby asortiman odje?e velikog izbora veli?ina. Posebnu pa?nju smo usmjerili na moderne modele za ve?e konfekcijske brojeve.

Na?a prodajna mjesta dostupna su vam u Importanne centru i u Vla?koj ulici.

Sva prava pridr?ana, Trakia d.o.o.